top of page

תנאים כלליים ומידע להזמנות באתר DONNA ROMA

תקנון, תנאי רישום ומדיניות פרטיות

מזמין יקר,

התנאים והגבלות האחריות המפורטים להלן, יחד עם פרטי ההזמנה והמידע המהותי שבה מהווים לבדם את תנאי ההתקשרות בין המזמין ו/או מי מטעמו, לרבות צדדים שלישיים, לבין דנה רומא, סיורים ואטרקציות באיטליה במסגרת ההזמנה המקוונת ו/או האישית.

פרטי המפעיל

דונה רומא – שירותי תיירות באיטליה

טלפון: 052-5671113

דוא"ל: dotanvatican@gmail.com

(להלן: "המפעיל")

1.     כללי:   א.   המפעיל הינו מפעיל שירותי תיירות שעיקר פעילותו בהצעת שירותי תיירות באיטליה. המפעיל מארגן ומתפעל בעצמו את השירותים ו/או באמצעות ספקי שירותי קרקע שונים עמם הוא עובד.  
ב.   המפעיל מתחייב כלפי המזמין לבצע את ההזמנה במיומנות ובמסירות. כמו כן, מתחייב המפעיל, במידת הצורך, ולמסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא, כפי יכולתו, את התאמת ההזמנה למבוקש.
ג.    בכפוף להוראות הדין, המפעיל לא יהא אחראי לתקלות ו/או שיבושים בלתי צפויים אם יחולו, מלאים ו/או חלקיים, באספקת השירותים ואשר אינם בשליטתו, לרבות לעניין אי מילוין של בקשות מיוחדות של המזמין שאושרו מראש, אלא אם ידע או היה עליו לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש,  או אם אירעה תקלה בשל מעשה או מחדל של המפעיל.
ד.   המפעיל אינו אחראי לנזקים הנגרמים לנוסע כגון נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם למזמין במהלך שהייתו בחו"ל, עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, אחר.
ה.   "ספק שירות" – עליהם מנויים: סיטונאי תיירות שונים המארגנים את שירותי ההסעות, חברות תעופה, בתי מלון, חברות שייט, ספקי השירותים בחו"ל, חברות השכרת רכב, נותני שירותים מיוחדים כגון השכרת וילות, רכבים וכיו"ב.

2.     רישום וביצוע הזמנה  
א.   עם ביצוע ההרשמה מתחייב המזמין לרשום את מלוא המידע הנדרש באתר בצורה נכונה ונאותה
ב.   על מנת להשלים את ההרשמה לסיור על המזמין לשלם את דמי ההרשמה ("מקדמה") כמצוין באתר ולפי סוג הסיור ו/או הסיורים.
ג.   המזמין מסכים ויודע כי טופס הרישום מהווה גם כתב הרשמה והתחייבות כספית של המזמין כלפי המפעיל לתשלום יתרת הסכום במעמד הסיור ו/או הסיורים ו/או השירותים הניתנים בהתאם לתנאים המפורטים בפרטי ההרשמה לסיור.
ד.    למזמין ידוע כי במקרה של אי תשלום המקדמה עבור הזמנת הסיור ו/או הסיורים לא תירשם הזמנה כזו אצל המפעיל. לאחר מילוי טופס ההרשמה ותשלום המקדמה ישלח המפעיל למזמין אישור על הזמנתו והודעה זו תחייב את המפעיל לספק את השירות המוזמן, בכפוף להוראות סעיף 3ו'.
ה.   נתוני המזמין בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע שבבעלות מפעיל האתר. לא יעשה בפרטים אלו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המפורטת להלן והמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הרישום.
ן.   המפעיל רשאי לבטל ההזמנה לסיור ו/או לסיורים ו/או לחסום את גישת המזמין לסיור ו/או לאתר, באם התברר כי בעת ההרשמה מסר המזמין במתכוון פרטים שגויים, או אם ביצע מעשה, מחדל הפוגע או עלול לפגוע במפעיל ו/או במי מטעמו.
ז.   המזמין מסכים כי הפרטים שהזין לצורך הרישום לסיור ו/או לאתר, ישמשו מפעם לפעם, את המפעיל לצורך שירותי דיוור, העברת דבר פרסומת ומידע על פעילויות הקשורות בו או בצדי ג' הפועלים עמו בשיתופי פעולה. המזמין יוכל בכל עת לבטל את הסכמתו זו ע"י משלוח הודעת סירוב במייל, לכתובות: dotanvatican.co.il, ב-SMS או בווצאפ למספר: 052-5671113.

3.     תנאי רישום וביטול
א.   המזמין מאשר בזאת את השתתפותו או את השתתפותם של הנרשמים ששמם ופרטיהם מוזנים בטופס הרישום בהתאם לשירות ו/או השירותים המוצעים על ידי המפעיל.
ב.   למעט סיור וותיקן, באפשרות המזמין לבטל את ההזמנה ולקבל לידיו חזרה את המקדמה אשר שולמה במועד ביצוע ההזמנה, ללא תשלום פיצוי, וזאת בתנאי שהודעת הביטול נשלחה על ידי המזמין לאתר דונה רומא עד 7 ימי עסקים לפני מועד הסיור, וזאת ע"י משלוח הודעת ביטול יחד עם שם המזמין ופרטי ההזמנה, בכתב בדוא"ל ו/או הודעת סמס ו/או הודעה בווטאסאפ וכנגד קבלת אישור בכתב על ביטול מאת המפעיל.
ג.   במקרה של החזר המקדמה למזמין, ההחזר יועבר על ידי המפעיל למזמין תוך 7 ימי עסקים, ויבוצע בשקלים או ביורו לפי שער היורו שהיה בעת תשלום המקדמה ו/או ההזמנה.
ד.   ביטול ההזמנה על ידי המזמין מכל סיבה שהיא בתוך 7 ימים ממועד הסיור תחייב את המזמין בתשלום המקדמה וזו לא תושב לו. סעיף זה תקף גם אם המזמין ביצע את ההזמנה לאחר המועד האחרון לביטול. במקרה זה המקדמה לא תושב למזמין. במקרה של ביטול כאמור המזמין מוותר על כל טענה ו/או דרישה מול המפעיל להשבת המקדמה.
ה.   אי הופעה של המזמין לקבלת השירות שהוזמן על ידו ואושר על ידי המפעיל בהתאם לתנאי ההזמנה והאישור שהופקו למזמין (לרבות הגעה למקום מפגש, שעת הגעה וכיו"ב) תביא לחיוב מלא של ההזמנה אשר בוצעה על ידי המזמין בגין כל השירותים  ללא יוצא מן הכלל.

ו. אין אפשרות לביטול הזמנת סיור וותיקן, אין החזר מקדמה עבור ביטול סיור זה
ז.   למזמין ידוע ומוסכם כי המפעיל יכול להודיע על ביטול הסיור ו/או הסיורים בכל מועד עובר לסיור או לסיורים, מכל סיבה שהיא, מבלי שהדבר יחייב אותו בתשלום פיצוי כלשהו למזמין.

4.     מדיניות פרטיות ושימוש במידע הנמסר על ידי המזמין
א.   מדיניות הפרטיות של המפעיל מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הרישום, השימוש והתקנון. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מפעם לפעם, מומלץ, למזמין לחזור ולקרא מעת לעת את מסמך מדניות הפרטיות.
ב.   המזמין מתבקש במעמד הרישום המקוון ו/או בכל דרך אחרת מול המפעיל, למסור את פרטיו בצורה עדכנית ונכונה בהתאם למתבקש בטופס ההרשמה. 
ג.   במקרה של מילוי הטופס עבור צד שלישי, הן המזמין והן הצד השלישי מאשרים ומצהירים במעמד הרישום כי ההזמנה תחייב את הצד השלישי, וכי זה נתן את הסכמתו המפורשת למזמין למסירת פרטיו וכי המזמין הביא לידיעתו את תנאי הרישום ומדיניות הפרטיות של המפעיל. הוראות תנאי השימוש והביטול יחולו במלואם גם על הצד השלישי אף אם לא נאמר כך במפורש.
ד.   המפעיל רשאי לשתף תמונות ו/או סרטונים בהם מופיע המזמין ו/או מי מטעמו באמצעי המדיה העומדים לרשותו של המפעיל ללא קבלת אישור מראש על כך מידי המזמין.

5.     ביטוח
א.   על המזמין לדאוג לביטוח רפואי ומטען מקיף ומתאים לצרכיו בכל חברת ביטוח על פי בחירתו ורצונו. הביטוח אינו מכסה כל מקרה של ביטול הזמנה אצל המפעיל. המזמין כפוף לתנאי הרישום והתשלום המופעים במסמך זה.
ב.   מומלץ למזמין ו/או מי מטעמו לרכוש ביטוח מקיף הכולל את הנוסע ומטענו בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים העלולים להיגרם במהלך הנסיעה לחו"ל עקב תאונה ו/או מחלה ו/או אבדן ו/או גניבה ו/או אלימות ו/או שוד לרבות אבדן ו/או השחתה של מסמכים. המפעיל לא יהא אחראי ו/או חב בחבות כלשהיא, לרבות פיצוי, כלפי המזמין במקרה, לא רק, של אחד האירועים המוזכרים לעיל. המזמין מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה לפיצוי כלפי המפעיל ומי מטעמו בגין ביטול ו/או במקרה של אחד האירועים האמורים לעיל.
ג. האחריות הבלעדית לתוצאות אי עשיית ביטוח חלה על המזמין בלבד.

6.      שונות
א.   תנאים אלה נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות והם חלים ומתייחסים גם ללשון נקבה.
ב.   המידע שנמסר בעת הרישום חסוי ובטוח. האתר מאובטח על פי התקן המקובל של פרוטוקול SSL.
ג.   המפעיל מתחייב כי כל המידע האישי הנמסר על ידי המזמין ישמש אותו למימוש ההזמנה בלבד. המפעיל מתחייב לבצע את ההזמנה במיומנות מרבית ולמסור כל מידע הידוע לו בקשר להזמנה. המפעיל לא יהיה אחראי לשיבושים או תקלות בלתי צפויות שאינן בשליטתו. בכל מקרה של תקלה או שיבוש יש ליידע מידית את המפעיל

 ​

 

bottom of page